Over de Historische Vereniging Oegstgeest

De Historische Vereniging Oegstgeest zet zich in voor ontsluiten van kennis over de geschiedenis van Oegstgeest, het behoud van monumenten in het dorp en versterking van ruimtelijke kwaliteit van Oegstgeest. Ons dorp is karakteristiek en moet dat blijven. Daarom voelt de Vereniging zich betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp op het gebied van ruimtelijke ordening. Voor €20 per jaar bent u al lid.

Onze missie

Behoud van het ‘oude’ en eigentijdse ontwikkelingen hoeven zeker niet haaks op elkaar te staan. Een levend dorp is dynamisch en nieuwe gebouwen en wijken kunnen een prima aanvulling zijn op het bestaande. Maar oud en nieuw moeten wel bewust met elkaar in verbinding worden gebracht, op basis van een duidelijke visie van het gemeentebestuur. De ervaring leert dat het ook in Oegstgeest nodig is om daar aandacht voor te blijven vragen. De Vereniging telt bijna zevenhonderd leden. Een groot deel van de leden is actief. Zij zetten zich vrijwillig in. Deze mensen ervaren dat het heel stimulerend is om bewust met je omgeving bezig te zijn en daar met anderen over in contact te komen.

Historie Vereniging

De Vereniging is opgericht onder de naam Vereniging Oud Oegstgeest in 1987 vanwege zorgen over de sloop van het historische pand ‘Curium’. Eén van de eerste acties van de Vereniging was het aanbieden van een monumentenlijst, de zgn. Paarse Nota, aan het College van B&W. In deze lijst worden waardevolle, karakteristieke en gezichtsbepalende gebouwen beschreven. Deze vindt u nu terug onder Erfgoed. In 2020 heeft de Vereniging haar roepnaam veranderd in Historische Vereniging Oegstgeest. In 2021 is de naamsverandering geformaliseerd na aanpassing van de statuten en goedkeuring in de algemene ledenvergadering.

De ANBI status

In februari 2018 is aan de Vereniging de ANBI-status verleend, en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De door de Vereniging ontvangen status is die van Culturele ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is van praktisch belang, omdat bij het ontvangen van schenkingen de Vereniging nu is vrijgesteld van het betalen van schenkingsrecht. Een culturele ANBI heeft meer faciliteiten dan een gewone ANBI. Op de site van de belastingdienst staat de volgende tekst daarover:

“Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.” (einde citaat)

Vanwege de ANBI aanvraag heeft het bestuur het bestaande beloningsbeleid nu expliciet onder woorden gebracht:
De Historische Vereniging Oegstgeest wordt bestuurd door vrijwilligers. Ook de andere taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de werkzaamheden voor de vereniging ontvangen betrokkenen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding.

Het RSIN nummer van de Vereniging is 803968772